Sensory & Cupping

Sự khác biệt của arabica và robusta ở khía cạnh hương vị

CFRR– Arabica và robusta, hai giống cà phê chiếm sản lượng nhiều nhất thế giới, thật...

Read more

The influence of processing method on coffee flavor

CFRR- In nature, the coffee berry is a fruit of the berry group that is green as young...

A basic introduction to Cupping – Coffee tasting technique

CFRR- Coffee cupping (tasting) becomes a sensory science that makes an important view of evaluation for coffee quality  SCA...

Cơ bản về cupping – thử nếm cà phê

CFRR- Cupping (thử nếm) cà phê trở thành bộ môn về khoa học cảm quan góp phần...

Mối quan hệ giữa nhiệt độ nước pha cà phê và cảm quan hương vị

CFRR- Nhiệt độ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới thời gian pha chế và...

1 2